Σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου Χρήστη

Μάθετε περισσότερα για την Επιτροπή Ελέγχου Χρηστών του έργου CA4RJ, τον σκοπό και τον ρόλο της. Για περισσότερες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τους εταίρους του έργου.

Ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου Χρηστών

Η Επιτροπή Ελέγχου Χρηστών (User Scrutiny Panel – USP) είναι ένα επίσημα συγκροτημένο όργανο στο πλαίσιο του έργου CA4RJ, αποτελούμενο από επαγγελματίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, επαγγελματίες του καλλιτεχνικού τομέα, καθώς και μέλη του κοινού με μεταναστευτικό υπόβαθρο, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για την αξιολόγηση και την καθοδήγηση του έργου των εταίρων του προγράμματος.

Η κοινοπραξία CA4RJ ενσωματώνει τις απόψεις της Επιτροπής στην ανάπτυξη του έργου, επομένως η Επιτροπή έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει βοηθώντας και συμβουλεύοντας την κοινοπραξία του έργου στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του έργου.

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον 7 και όχι περισσότερα από 20 μέλη που θα συνεδριάζουν τακτικά. Στόχος των συνεδριάσεων αυτών θα είναι η αξιολόγηση και η συζήτηση του έργου CA4RJ και των αποτελεσμάτων του, καθώς και η συζήτηση και η ενσωμάτωση των τρεχουσών αναγκών της κοινότητας.

Στόχος της Επιτροπής είναι να υποστηρίξει τα αποτελέσματα του έργου για όλους τους επαγγελματίες και τους μετανάστες και να δώσει την άποψή τους σχετικά με την ανάπτυξη, τις ανάγκες και τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Η Επιτροπή Ελέγχου Χρηστών θα λειτουργεί ως ομάδα εργασίας που ενεργοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τρεις κύριους στόχους:

1. Συνεργασία με το προσωπικό του έργου για την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων και το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων

2. Επίβλεψη και εφαρμογή του “ποιοτικού ελέγχου” των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του έργου

3. Διαχείριση και εφαρμογή της αξιολόγησης του αντικτύπου, σύμφωνα με τον αναμενόμενο αντίκτυπο του έργου και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Προκειμένου να εκπληρώσει το ρόλο της, η Επιτροπή πραγματοποίησε διάφορες ανασκοπήσεις και ελέγχους ποιότητας με βάση μια σειρά από πηγές, όπως

  • βασικούς δείκτες επιδόσεων,
  • εκροές και παραδοτέα του έργου,
  • εκθέσεις επιδόσεων σχετικά με τις στρατηγικές έρευνας, κατάρτισης και πιλοτικής εφαρμογής,
  • ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων,
  • έρευνες ικανοποίησης συμμετεχόντων

Ο κύριος στόχος οποιασδήποτε άσκησης ελέγχου είναι να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν τομείς στους οποίους η κοινοπραξία του έργου θα μπορούσε να προβεί σε αλλαγές προς όφελος των τελικών δικαιούχων ή εάν υπάρχουν δυνατά σημεία που θα μπορούσαν να επαναληφθούν σε άλλες περιοχές/ομάδες-στόχους.

Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποίησε διάφορες πληροφορίες που βοήθησαν στον εντοπισμό αυτών των τομέων της ανάπτυξης που χρειάζονταν βελτίωση και αλλαγές για να προσαρμοστούν καλύτερα στις ανάγκες των ομάδων-στόχων του έργου CA4RJ.

Μέλη της Επιτροπής

Κάθε μέλος της Επιτροπής συμφώνησε να αναλάβει το ρόλο του για τη διάρκεια του έργου (μέχρι τον Ιούνιο του 2023), μετά την οποία θα υπάρξει επανεξέταση.

Κάθε μέλος υποχρεώθηκε να υπογράψει συμφωνία για το ρόλο και τις δεσμεύσεις του.

Μέσω της συμφωνίας ρόλων κάθε μέλος έχει αναλάβει την ευθύνη να:

να παρίσταται σε κάθε συνεδρίαση της ομάδας

να προσέρχεται προετοιμασμένο σε κάθε συνάντηση

να είναι καλά οργανωμένο

να διαβάζει την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα πριν από κάθε συνάντηση.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν και συμφώνησαν από κοινού τα όρια και τις προσδοκίες των μελών.

Κάθε μέλος οφείλει να είναι:

κινητοποιημένος, ενεργητικός, καλός επικοινωνιολόγος, συνεργάσιμος, δεσμευμένος να ενεργεί ηθικά, να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ικανός να αναλύει τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εγκληματικότητα, έτοιμος να αξιολογήσει μοντέλα διόρθωσης και επανεκπαίδευσης, ευαίσθητος στα προβλήματα.

Εργαλεία Εργασίας

Ο συντονιστής της ομάδας ελέγχου χρηστών είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση της ομάδας για τις συνεδριάσεις της στην ομάδα έργου CA4RJ και το αντίστροφο.

Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων συζητούνται περιοδικά, ενώ αναμένεται να είναι τριμηνιαίες (κάθε τρεις μήνες).

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και οργανώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ημερήσιες διατάξεις των συναντήσεων συζητούνται στην προηγούμενη συνάντηση και με τον συντονιστή.

Όταν χρειάζεται, το προσωπικό του έργου προσκαλείται με την άδεια της ομάδας.

Οι εκπρόσωποι του USP θα προσκαλούνται στις διακρατικές συναντήσεις των εταίρων του CA4RJ, όταν χρειάζεται.